Regulamin

/
Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji za pośrednictwem sklepu internetowego Landstal Parts działającego pod adresem sklep.landstal.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę – Landstal Bartnik, Witkowski SP. J. NIP: 772 241 28 33  , REGON: 367114140 .

Regulamin sklepu internetowego:

 1. Postanowienia Ogólne
 1. Właścicielem  prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową sklep.landstal.pl, zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest

  Landstal Bartnik, Witkowski SP. J.
  Przerąb 15, 97-515 Masłowice
  KRS: 0000674763
  NIP: 772 241 28 33
  REGON: 367114140.

  Numer rachunku bankowego: 69 1050 1937 1000 0092 7707 3228.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@landstal.pl lub dzwoniąc pod nr. tel.: 506 410 470  w godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 5. Właściciel sklep.landstal.pl  zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 6. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 7. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w standardowych godzinach pracy.
 8. W przypadku promocji i sezonowych akcji rabatowych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu.
 1. Definicje
 1. Dni robocze — dni od poniedziałku do piątku z pominięciem dni wolnych o pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
 2. Formularz kontaktu — formularz udostępniony na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy służący przekazywaniu do niego wiadomości przez Usługobiorców;
 3. Formularz rejestracji — Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający założenie Konta;
 4. Formularz zamówienia — Usługa elektroniczna, interaktywny formularz udostępniony na stronie Sklepu internetowego służący w szczególności składaniu zamówień na wybrane przez Kupującego Towary, określenia sposobu dostawy i płatności oraz przekazywaniu tych informacji Sprzedawcy;
 5. Kupujący — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w świetle przepisów prawa polskiego;
 6. Sprzedawca — podmiot zarządzający i prowadzący Sklep;
 7. Usługobiorca — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usług elektronicznych;
 8. Kodeks cywilny, k.c. — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny;
 9. Konto — Usługa elektroniczna oznaczająca wydzielony zbiór zasobów związanych z pojedynczym Kupującym, w ramach którego zgromadzone są informacje o danym kontrahencie, zamówieniach, wyodrębniona indywidualnym loginem i hasłem, które służą Kupującego do zalogowanie się celem dostępu do tych informacji i obsługi Sklepu internetowego;
 10. Odbiór osobisty — sposób odbioru Towaru przez Kupującego osobiście w siedzibie lub pod adresem Sprzedawcy wskazanym w § 1 po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą;
 11. Portal ogłoszeniowy — zewnętrzny portal umożliwiający umieszczania ofert sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę oraz nabywania ich przez Kupujących;
 12. Produkt — udostępniony przez Sprzedawcę do nabycia przez Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego towar, prawo majątkowe lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 13. Sklep internetowy — należy rozumieć przez to serwis internetowy dostępny pod adresem wskazanym w § 1 niniejszego Regulaminu należący do Sprzedawcy;
 14. Umowa sprzedaży — umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;
 15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy.
 1. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień
 1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu są Klienci:
  • posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
  • nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu, którzy dokonają zakupów z użyciem opcji „Szybki zakup”.
 2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
  • wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się w Strefie Klienta (w szczególności podania następujących danych: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu i adresu e-mail oraz ustalenia przez Klienta indywidualnego loginu oraz hasła dostępowego),
  • dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście w link wysłany na adres e-mailowy Klienta.
   Czynności rejestracyjne związane z założeniem konta w „Strefie Klienta” Sklepu dokonywane są jednorazowo. Przy każdym następnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła dostępowego
 3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru/Towarów do Koszyka i potwierdzenie złożonego zamówienia przez kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup”.
 4. Klient nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru/towarów do Koszyka; potwierdzenie złożonego Zamówienia przez kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup” i podanie danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia zgodnie z zamieszczonym formularzem.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem i potwierdzeniem przyjęcia złożonego Zamówienia.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień
 1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru/Towarów. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej, następuje poprzez wysyłkę do Klienta informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia złożonego przez Klienta do realizacji.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. poprzez dodatkowy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień, w szczególności:
  • złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
  • złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24/24 przez wszystkie dni w roku.
 5. Towar objęty potwierdzonym Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej, w przypadku Odbioru osobistego – Klient odbiera towar pod adresem Sklepu.
 6. Zamówienia zawierane za pośrednictwem Sklepu są przechowywane przez system informatyczny Sprzedającego przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty realizacji zamówienia. Szczegóły tychże są udostępniane wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów. Ponadto każdy zarejestrowany Klient ma, po zalogowaniu do swojego konta w „Strefie Klienta”, dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu.
 7. Warunki umowy sprzedaży Towarów określone są w niniejszym Regulaminie, obowiązujących przepisach prawa oraz w toku indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 8. Sprzedawca wystawia i przesyła Klientowi dokumenty sprzedaży, w tym fakturę VAT oraz ewentualne korekty w formie papierowej, na życzenie w formie elektronicznej.
 9. Podane w Sklepie internetowym ceny Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.
 10. Ceny Towarów uwidocznione w Sklepie internetowym, o ile nie zaznaczono inaczej, nie obejmują kosztów dostawy, o których informacja przekazywana jest przed wyrażeniem przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 11. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 12. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
 1. Zasady płatności
 1. Sprzedawca dla poszczególnych ofert umożliwia realizację płatności poprzez:
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy,
  • Płatność on-line;przy pomocy kart obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych (karty płatnicze), mogą to być:
   • VisaVisa
   • Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  • Płatność przy odbiorze osobistym,
  • Płatność za pobraniem;
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. Kupujący w wypadku sposobu płatności innego niż „gotówką za pobraniem” zobowiązany jest do zapłaty— w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku płatności za pobraniem — Kupujący dokonuje płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Brak zapłaty we wskazanym terminie uprawnia Sprzedawcę do anulowania zamówienia.
 5. Wpłata poprzez płatność przelewem powinna nastąpić na Numer rachunku bankowego Sprzedawcy, o którym mowa w § 1 Regulaminu.
 6. Kupujący jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
 1. Dostawa produktów
 1. Dostawa Produktów, jest odpłatna, a koszty dostawy ponosi Kupujący.
 2. Dostawa jest realizowana przy pomocy przewoźników z którymi współpracuje Sprzedawca. Kupujący na etapie składania zamówienia dokonuje wyboru spośród dostępnych metod dostawy.
 3. Sprzedawca wysyła Produkty pod adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych, pełnych oraz prawidłowych danych adresowych umożliwiających nadanie przesyłki oraz jej dostarczenie.
 4. Termin wysłania Produktów wynosi maksymalnie 14 dni, o ile na stronie Produktu bądź karcie zamówienia nie podano inaczej. W przypadku zakupu w jednym zamówieniu Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy całości zamówienia jest najdłuższy podany termin.
 5. Termin wysłania liczony jest w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy, zaś w przypadkach wyboru formy zapłaty jako płatność za pobraniem — od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Status produktu “Na zamówienie” oznacza, że danego produktu nie mamy w magazynie. Oznacza to konieczność kontaktu w celu omówienia szczegółów zamówienia takich jak: : cena, czas oczekiwania na realizację, ewentualną potrzebę wpłacenia zaliczki itp.
 7. W sprawie produktu “Na zamówienie” można się skontaktować na 3 sposoby: Poprzez formularz kontaktowy widoczny pod każdym produktem. Dodając taki produkt do koszyka i finalizując zamówienie. Koszyk zawierający produkt “Na zamówienie” wygeneruje osobny rodzaj zamówienia, który podlega odrębnej procedurze. Ponieważ czas realizacji są różne dla różnych produktów, nasz pracownik każdorazowo informuje Klienta o przewidywanym terminie i warunkach realizacji zamówienia oraz prosi o potwierdzenie chęci zakupu na proponowanych warunkach. W ostateczności telefonicznie z obsługą sklepu.
 8. W drodze negocjacji podjętych przed zawarciem Umowy sprzedaży Strony mogą postanowić inaczej niż wskazano w ust. 1-5.
 9. Koszty dostawy są wyliczane na podstawie zakresu zamówienia i podawane przed jego złożeniem Kupującemu. Ceny przesyłki zawierają VAT.
 10. Odbiór osobisty przez Klienta  — jest bezpłatny.
 11. Zmiana przez Kupującego sposobu lub warunków dostawy po złożeniu zamówienia, ale przed rozpoczęciem nadania Produktu — może powodować konieczność uiszczenia dodatkowych opłat stanowiących różnice pomiędzy wybranym kosztem dostawy, a dotychczas opłaconym. Różnica przewyższająca sposób wybrany względem sposobu dotychczasowego jest niezwłocznie zwracana Kupującemu.
 12. Zmiana przez Kupującego sposobu lub warunków dostawy po złożeniu zamówienia, dokonana po nadaniu przesyłki — (o ile wybrany przewoźnik udostępnia taką możliwość) może polegać na zmianie miejsca lub terminu dostawy i może wiązać się z dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem przewoźnika/operatora, które obciążają Kupującego.
 13. Stosownie do art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący zobowiązany jest przy odbiorze w obecności kuriera sprawdzić przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 14. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru opłaconego przez Klienta, Sprzedawca może zgodnie z art. 551 § 2 k.c. – sprzedać rzecz na rachunek kupującego, po wyznaczeniu kupującemu dodatkowego terminu do odebrania rzeczy, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda.
 1. Brak zgodności towaru z umową — postępowanie reklamacyjne
 1. W przypadku wystąpienia braku zgodności Produktu z umową Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy o niezgodności towaru z umową wynikające z przepisów prawa.
 2. Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia (Produktu) z umową.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch miesięcy od tej chwili.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta:
  • w formie pisemnej na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 Regulaminu;
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Celem ułatwienia sprawnej obsługi reklamacji rekomenduje się, aby Kupujący podał w zgłoszeniu reklamacyjnym informacje umożliwiające Sprzedawcy zidentyfikowanie zamówienia:
  • dane Kupującego, w tym adres e-mail lub adres korespondencyjny, umożliwiające komunikację z Kupującym, celem ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji,
  • informację czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji (jeśli została udzielona),
  • dane identyfikujące zakup (datę nabycie, nr zamówienia/faktury/paragonu),dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia/wykrycia,
 7. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy kupujący może odstąpić od umowy w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową.
 8. W razie odstąpienia od umowy kupujący niezwłocznie zwraca towar sprzedającemu na jego koszt.
 9. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne w skutek skorzystania przez niego z prawa obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy — niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od:
  • w przypadku oświadczenia o obniżeniu ceny — od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny,
  • zaś w przypadku oświadczenia o odstąpieniu od umowy – od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia objęcia towarów przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach — od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie. W szczególności może złożyć oświadczenie:
  • w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy,
  • drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sprzedawcy wskazane w § 1 Regulaminu.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w formie elektronicznej — na adres, z którego oświadczenie to otrzymał.
 7. Wraz ze skutecznym odstąpieniem od umowy:
  • Umowę uważa się za niezawartą;
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru w Sklepie internetowym); Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
  • Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  • Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać upoważnionej przez niego osobie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem;
  • Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru;
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 1. Konsument powinien zwrócić towar w terminie, o którym mowa w art. 34 ustawy o prawach konsumenta (14 dni) — na Adres siedziby firmy, o którym mowa w § 1 Regulaminu.
 2. Gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie przewoźnikiem, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu zostaną przekazane kupującemu, a Koszty te ponosi Kupujący.
 1. Ceny
 1. Ceny podane przy produktach na stronie sklepu internetowego podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego
 4. Sklep może przyznać stałe rabaty na oferowane Produkty ustalane w drodze indywidualnych negocjacji z Kupującym
 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
 6. Koszty dostawy Produktu co do zasady nie są uwzględnione w cenie poszczególnych Produktów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.
 7. Kupujący w Sklepie Klient żąda od Sprzedawcy wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych drogą elektroniczną w formie załącznika PDF na zdefiniowany w procesie zakupowym adres email. Faktury elektroniczne będą wysyłane z adresu
 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Sprzedawca posługuje się adresem poczty elektronicznej sklep@landstal.pl.
 3. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez umożliwianie przeglądania Usługobiorcom treści prowadzonego przez siebie serwisu internetowego będącego Sklepem internetowym oraz korzystanie z jego funkcjonalności: Konto, Formularz Zamówienia.
 4. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 3 jest bezpłatne i następuje poprzez użytkowanie Sklepu internetowego Sprzedawcy. Przeglądanie udostępnionych ofert Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także dobrymi obyczajami, w szczególności z poszanowanie dóbr osób trzecich oraz przynależnych im praw własności intelektualnej, powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego oraz wykorzystywania serwisu do innych celów niż jego przeznaczenie.
 6. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 7. Zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę z oprogramowania lub urządzeń powodujących zakłócenie funkcjonowania Sklepu internetowego, umieszczanie lub rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Oświadczenie może być złożone korespondencyjnie na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyłając stosowne oświadczenie Usługobiorcy na wskazany adres poczty elektronicznej lub pisemnie, w przypadku:
  • Naruszania w sposób rażący i obiektywny przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  • zaprzestania świadczenia drogą elektroniczną określonych funkcjonalności Sklepu internetowego;
  • otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności;
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie wpływa na prawa i świadczenia nabyte przez Strony w czasie trwania umowy.
 12. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną mogą być składane pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 1. Konto
 1. Sprzedawca umożliwia Usługobiorcom założenie Konta w prowadzonym przez siebie Sklepie internetowym.
 2. Celem założenia Konta Usługobiorca wypełnia i przesyła drogą elektroniczną formularz rejestracyjny, wskazując dane Usługobiorcy, w szczególności obrany login oraz hasło.
 3. Umowa o świadczenie usługa Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i świadczona jest nieodpłatnie.
 4. Posiadanie Konta nie jest warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 5. Usługobiorca w każdym czasie może bez podawania przyczyny oraz opłat wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta. Sprzedawca usuwa konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 1. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie pisemnej, jak również z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość pod adresem poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w § I.
 3. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji zawieranych Umów sprzedaży (w tym obsługi reklamacji, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach fiskalnych) (art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. c RODO), a za zgodą Kupującego również w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane mogą być udostępniane w szczególności następującym grupom odbiorców:
  • zgodnie z wybranym sposobem dostawy przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu w celu realizacji umowy;
  • zgodnie z wybranym sposobem płatności — operatorowi tych płatności;
  • podmiotom realizującym usługi rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe oraz wszelkiego rodzaju usługi administracyjno-biurowe i marketingowe na rzecz Sprzedawcy;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
 6. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych umieszczone są w zakładce Polityce Prywatności/RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).
 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin stanowi integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży. Umowa zawierana przez Sprzedawcę jest w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
  3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

   Spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin poddane są jurysdykcji sądów polskich.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, reorganizacji sposobu zawierania i realizacji umów lub sposobu działania Sprzedawcy.
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zawarte przed zmianą umowy nie będące umowami o charakterze ciągłym (np. Umowa sprzedaży), w szczególności nie wpływa na prawa nabyte Kupujących ani na zawarte do tego momentu Umowy sprzedaży do których stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia tej Umowy.
 5. W wypadku zmiany Regulaminu w zakresie umów o charakterze ciągłym (np. Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną) ich zmiana wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianach Usługobiorców, który w terminie 30 dni od tego dnia nie wypowiedział takiej umowy. Wystarczające jest wysłanie wypowiedzenia w tym terminie.

Znajdź produkt wpisując poniżej szukaną frazę

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.